contact


nana@nanas.dk
(45) 2636 0363

if you wanna book Nana to solo events thats not her own songs. Go to www.sangeren.dk

facebook
instagram

www.nanas.dk

nana@nanas.dk